TK 03 Eksponētais betons

Tehniskā komiteja (TK) darbojas kopš 2022 gada 10. marta. TK darbu regulē nolikums TK_03_Eksponetais_betons_nolikums.pdf TK darbības sfēra ir eksponētais betons. TK ņem vērā Eiropas un starptautiskās standartizācijas organizācijas (CEN, ISO) darbu, kas ietilpst TK darbības sfērā un citu LVS/STK darbu saistītajās sfērās. TK ir pārstāvētas sekojošas nozares - betona/dzelzsbetona ražotāji, akadēmija, arhitekti, būvinženieri/projektētāji, būvdarbu veicēji. TK uzdevumi ir:

  • izstrādā tehniskās prasības eksponētam betonam;
  • izstrādā nacionālo viedokli par Eiropas standartu projektiem, kas ir aptaujas un balsošanas stadijā;
  • iesniedz LVS priekšlikumus par nacionālo standartu apstiprināšanu, reģistrēšanu vai atcelšanu;
  • iesniedz LVS priekšlikumus par Eiropas un Starptautisko standartu adaptēšanu un reģistrēšanu;
  • ievieš un uztur standartos vienotu terminoloģiju;
  • sadarbojas ar attiecīgo ministriju izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo nacionālo standartu sarakstu sastādīšanā Ministru kabineta noteikumu prasību izpildei;
  • izstrādā priekšlikumus un aktualizē attiecīgajai ministrijai saistībā ar nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem nozarē.