Latvijas Betona Savienība dibināta 1995. gada 7. martā ar mērķi nodrošināt betona zinātnes informācijas izplatīšanu un apmaiņu. Šajā aktā piedalījās RTU Betona mehānikas problēmu laboratorija, SIA “Primekss” un SIA “Rudus”, kā arī Čelmersa Tehnoloģiskās universitātes (Zviedrija) profesors Ralejs Tepfers, kurš mūs iepazīstināja ar Zviedrijas Betona Savienības darbu, pieredzi un statūtiem. Latvijas Betona Savienība (LBS) tika dibināta kā viena no Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības (LMPB) sastāvdaļām. Par LBS valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Dr.sc.ing., asoc.prof. Vidvuds Ārijs Lapsa.

Jaundibinātās profesionālās savienības galvenais mērķis bija vākt visjaunāko zinātnisko un tehnisko informāciju par betonu, tā īpašībām un tehnoloģijām, meklēt ceļus šo pētījumu rezultātu praktiskai izmantošanai, izplatīt šīs zināšanas būvinženieru, zinātnieku un studentu vidē, kā arī palīdzēt jaunākas tehnikas novešanu no laboratorijām līdz standartu un būvnormatīvu statusam. Šim nolūkam tika paredzēts rīkot ikgadējas zinātniskas un tehniskas konferences, kurās līdzīgā mērā piedalītos gan zinātnieki, gan arī būvprakses speciālisti – tehnologi un konstruktori. Turpmākā darba gaitā katra konference tika papildināta ar jauna tehniskā sporta sacensībām – Latvijas Betona olimpiādēm, kurās to dalībnieku sasniegumu vērtēšanas kritērijs bija dalībnieku izgatavoto betona paraugu visaugstākā spiedes stiprība. Tā 2012.gadā Betona olimpiādei maģistratūras studentu grupa maģistra Nikolaja Toropova vadībā izgatavoja betona paraugus, kuru testēšana spiedē uzrādīja 481 MPa lielu individuālo spiedes stiprību. Publiskajā telpā, t.sk. internetā, tad neizdevās atrast par šo skaitli lielāku stiprību, arī Ginesa rekordu grāmata tajā laikā neko līdzīgu pat neuzrādīja. Pēc šī sasnieguma betona ražotāji gan apstrīdēja augstāko spiedes stiprību kā šī tehniskā sporta veida nepietiekoši demokrātisku kritēriju, kurš it kā ir sasniedzams tikai zinātniskās betona laboratorijās, bet ražotāji to nevar sasniegt. Tādēļ nākošajā konferencē, dalībnieku vairākums nobalsoja par citu šī sporta veikumu vērtēšanas kritēriju – par betona maksimālo betona spiedes stiprības precizitāti, t.i.,  par tās  minimālo novirzi no uzdotās stiprības.

Betona Savienības konferenču organizācijas izdevumi tika finansēti no savienības biedru naudām, kuras bija noteiktas – fiziskiem biedriem 10 EUR gadā, bet no juridiskajām personām – biedru naudas lielums bija brīvprātīgas izvēles veidā.

2019.gada konferencē ilggadējais valdes priekšsēdētājs Dr.sc.ing., asoc.prof. Vidvuds Ārijs Lapsa atkāpās no LBS valdes priekšsēdētāja amata un sapulce ievēlēja par valdes priekšsēdētāju Dr.sc.ing., asoc.prof. Genādiju Šahmenko. 2020.gada 2.novembrī Latvijas Betona Savienība reģistrēta uzņēmumu reģistrā kā neatkarīga biedrība atbilstoši ilggadējo biedru vēlmei turpināt organizācijas darbību neatkarīgas biedrības statusā. Dibinātājbiedri: Rīgas Tehniskā univeristāte, SIA Schwenk Latvija, SIA Baltik Saule, SIA Primekss. Dinbinātājbiedri ievēlēja jaunu valdi un noteica, ka biedrības organizatoriskos darbus veic izpilddirektors.