TK 01 Betona salizturība

Tehniskā komiteja (TK) darbojas kopš 2019. gada 9. septembra. TK darbu regulē nolikums TK_01_Betona_salizturiba_nolikums.pdf TK darbības sfēra ir betona salizturība. TK ņem vērā Eiropas un starptautiskās standartizācijas organizācijas (CEN, ISO) darbu, kas ietilpst TK darbības sfērā un citu LVS/STK darbu saistītajās sfērās. TK uzdevumi ir: 

 • izstrādā priekšlikumus Eiropas, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem tehniskajiem noteikumiem (piemēram, Tiltu specifikācijas);
 • izstrādā nacionālo viedokli par Eiropas standartu projektiem, kas ir aptaujas un balsošanas stadijā;
 • iesniedz LVS priekšlikumus par nacionālo standartu apstiprināšanu, reģistrēšanu vai atcelšanu;
 • iesniedz LVS priekšlikumus par Eiropas un Starptautisko standartu adaptēšanu un reģistrēšanu;
 • ievieš un uztur standartos vienotu terminoloģiju;
 • sadarbojas ar attiecīgo ministriju izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo nacionālo standartu sarakstu sastādīšanā Ministru kabineta noteikumu prasību izpildei;
 • izstrādā priekšlikumus un aktualizē attiecīgajai ministrijai saistībā ar nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem nozarē.
Līdz šim paveiktais:

 • Izstrādāts standarts LVS 156-1:2017 "Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība".
 • Veikta betona salizturības testēšanas rezultātu apkopošana no Latvijas betona ražotājiem un ziņojums ir pieejams šeit. Ziņojumā pieejamo datu nepilnīga izmantošana nav atļauta un to nepieciešams saskaņot ar Latvijas Betona Savienību.
 • Izstrādāts standarts LVS 156-1:2022 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība".
 • Veikta salīdzinošā betona testēšana, kur betona salizturība tika testēta saskaņā ar standartiem LVS 156-1:2017 A pielikums, CEN/TS 12390-9 un izdots tehniskais ziņojums Nr.1 TK01_Tehniskais zinojums Nr.1_Salizturibas_testesanas_metozu_salidzinajums.pdf.